ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

1.         Общи разпоредби и данни за контакт

Тази Политика за поверителност (наричана по-нататък „Политика“) се прилага към личните данни, които ВАЛМАРК, а.с., като Администратор на лични данни (наричано по-нататък „ВАЛМАРК“ или „Администратор“) събира и обработва за своите клиенти и потребители на неговия уебсайт (по-нататък „Потребител“) при ползването на уебсайта и услугите, които се предоставят на него (по-нататък „Уебсайт“)
Обработването на лични данни се регулира от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕС (наричан по-долу „ОРЗД“).
 

2.         Основни данни на Администратора

Име: ВАЛМАРК, а.с.
Адрес на управление: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Идентификационен  No.: 00536016
Дружеството е вписано в Търговския регистър към Районен съд в Острава, дело No. B 2501
тел.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

Данни за контакт на представител на ВАЛМАРК: „ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Име/длъжност: Пламена Узунова
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бул. "Шипченски проход" № 9, ет. 5, офис 11
тел.: 02/920 90 65
e-mail: gdpr@walmark.bg
 
Данни за контакт на ОРЗД управител:
Име/длъжност: Dagmar Přibylová
Адрес на управление: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
тел.: +420 234 709 811
email: gdpr@walmark.cz
 

3.         Актуализация и наличност на Политиката

ВАЛМАРК може да изменя тази Политика. Информация за това кога е направена последната актуализация на тази Политика може да намерите по-горе. Промените в тази Политика влизат в сила, след като тяхната актуализирана версия бъде публикувана на Уебсайта. Ако използвате нашия Уебсайт след подобна актуализация, това ще се разбира като вашето съгласие с актуализираната версия на Политиката.

4.         Информация, предоставена от Потребител

Някои части от Уебсайта могат да подчинят предоставянето на лични данни на Потребителите на предимствата на определени услуги (например регистрация в Програмата за лоялни клиенти на ВАЛМАРК или обработка на поръчки) или участие в конкретна дейност (например конкурси за потребители).
ВАЛМАРК може да комбинира предоставената информация с друга информация, независимо дали е получена на Уебсайта или по други начини, включително например предишни поръчки на Потребителя.

5.         Пасивно събиране и използване на информация

По време на разглеждането на Уебсайта определена информация може да бъде събирана пасивно чрез различни техники и инструменти, например: IP адреси, „бисквитки“ и събиране на данни (т.е. без участието на потребителите, които действително предоставят активна информация).
За подробна информация относно „бисквитките“ и другите технологии за мониторинг, използвани на нашия уебсайт, вижте Политиката за бисквитки. Политиката за бисквитки предоставя информация за блокирането на „бисквитките“ и технологията за мониторинг. Ако не блокирате „бисквитките“ и другите технологии за проследяване, ние ще считаме, че сте дали съгласието си за използването им.

6.         Връзки към други уебсайтове

Тази Политика не се отнася до защитата на лични данни, предоставянето на информация и други процедури спрямо външни партньори, за които ВАЛМАРК не поема никаква отговорност, включително външни партньори, работещи на уебсайтове или уебсайтове (включително приложения), достъпни чрез този Уебсайт или към които има връзка от този Уебсайт. Достъпността или всяка връзка от нашия Уебсайт до такъв уебсайт на трета страна не може да се разбира като съгласие на ВАЛМАРК с този уебсайт.

7.         Обхват и цел на обработването на лични данни

В някои случаи ВАЛМАРК може да получи информация за Потребителите или директно от Потребителя, или от други правни източници. По този начин, определена информация, получена от ВАЛМАРК, може да бъде класифицирана като „лични данни“ в съответствие с член 4, параграф 1 от ОРЗД.
Информацията за лице, което не е идентифицирано или не може да бъде идентифицирано, може да бъде използвана и публикувана за всякакви цели. Ако данните, които не са свързани с лица, които не са идентифицирани или не могат да бъдат идентифицирани, могат да бъдат свързани с данни, отнасящи се до лица, които не са идентифицирани или не могат да бъдат идентифицирани (например: вашето име може да се комбинира с географското ви местоположение), ВАЛМАРК ще запази така обединената информация лични данни, доколкото тези данни са свързани (например препоръка за най-добрата форма на доставяне на стоки на мястото си на пребиваване или препоръка за същия или подобен продукт на промоция).
Обхватът и целта на обработването на лични данни, продължителността и лицата, упълномощени да получат достъп до лични данни, са дадени в следващата таблица.

  
Каква  информация обработваме във връзка с изпращането на търговски съобщения?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.1 Изпращане на търговски съобщения до Потребителите.
 
Целта на обработката е да се изпращат бюлетини за нови продукти, събития, отстъпки и други търговски съобщения (наричани по-нататък „търговски съобщения“) на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това.
 
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако Потребителят не даде съгласието си за обработката на данни за тези цели или отмени съгласието си, ВАЛМАРК няма да изпраща търговски съобщения до Потребителя, освен ако ВАЛМАРК няма законен интерес за тази обработка (за повече подробности вижте параграф 7.4 по-долу).
 
Име и фамилия на Потребителя, адрес на местоживеене, адрес за контакт, телефонен номер, електронен адрес. Данните се обработват за дадена цел, стига да има съгласието на Потребителя за това. Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време,свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие,
a)     можете да се свържете с нас на който и да е адрес  съгласногорепосочените данни за контакт на ВАЛМАРК или на някой от данните за контакт, посочени в съответната търговска комуникация.
b)    отпишете се, кликнете върху съответното поле / връзка във всяка отделна електронна рекламна комуникация; или
 
 
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
Каква информация обработваме във връзка с конкурсите за потребители?
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.3 Конкурси за потребители.
 
Целта на обработката е участие на Потребителя в конкурси за потребители.
Обработката на данните на Потребителите се основава на съгласието на Потребителя.
 
Предоставянето на такива данни за горепосочената цел не е договорно или правно изискване и предоставянето на такива данни е доброволно. Ако данните не са предоставени, Потребителят няма да може да участва в конкурси за потребители.
 
Потребителска идентификация и данни за контакт (особено име и фамилия на Потребителя, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, адрес). Данните се обработват за дадена цел, стига да има съгласието на Потребителя за това. Потребителят може да отмени това съгласие по всяко време свободно. В този случай обработката на вашите данни за тези цели ще бъде прекратена. За да отмените вашето съгласие, можете да се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт на ВАЛМАРК. Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица.
Други случаи на обработка на лични данни
  Цел на обработката на данни
 
Правно основание за обработката на данни Обхват на обработката на данни Продължителност на обработката на данните На кого могат да се прехвърлят лични данни (получатели на данни)?
7.4 Комуникация с Потребителите. Обработката на данните на Потребителите се основава на  съгласието на Потребителя изаконните интереси на ВАЛМАРК, по-конкретно изпращайки отговори на въпроси, зададени от Потребителите чрез дистанционна комуникация, както и изпращането на друга важна информация и известия относно Уебсайта, бизнес условията и взаимоотношенията между ВАЛМАРК и Потребителя (включително  центъра за здравни консултации и чата.
 
Предоставянето на такива данни е доброволно; ако не са предоставени, ВАЛМАРК няма да може да информира Потребителя за фактите в съответствие с предходния параграф или Потребителят няма да може да зададе въпрос (на центъра за здравни консултации).
 
Име и фамилия на потребителя, адрес на местоживеене или друг адрес, телефонен номер, електронен адрес. Данните ще се обработват за дадена цел, стига целта да съществува.
 
Ако не сте съгласни с обработката на личните ви данни за тези цели, имате право да повдигнете възражение. В този случай ВАЛМАРК ще прекрати обработката на личните ви данни за тези цели.
 
За повече информация относно правото да повдигнете възражение, отидете на член 9 от настоящата Политика.
 .
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица
7.5 Подобряване на качеството на услугите и продуктите на ВАЛМАРК.
 
 
Обработката на данните на Потребителите се основава на  съгласието на Потребителя и законните интереси на ВАЛМАРК, а именно анализ на данните, разработване на нови и подобряване на съществуващи продукти, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на услугите ни, идентифициране на тенденциите в разглеждането на сайта, или измерване на ефективността на нашите рекламни кампании и др.
 
Тези данни се предоставят доброволно.
 
Име и фамилия на Потребителя, история на сърфиране в Уебсайта, история на покупките и модел на закупуване отуебсайтовете на ВАЛМАРК, възраст, пол, отговори в конкурса, налични демографски данни (източник: напримерGoogle Analytics), имейл адрес, IP адрес, Потребителски идентификационен номер на Facebook, отговорите на потребителя, получени от диагностичните инструменти, налични на уебсайтовете на ВАЛМАРК, като например приложението „Индекс на здравето“ или подобен инструмент за диагностика.
 
 
Данните ще се обработват за дадена цел, стига целта да съществува.
 
Ако не сте съгласни с обработката на личните ви данни за тези цели, имате право да повдигнете възражение. В този случай ВАЛМАРК ще прекрати обработката на личните ви данни за тези цели.
 
За повече информация относно правото да повдигнете възражение, отидете на член 9 от настоящата Политика.
 .
Данните, обработени за тази цел, могат да бъдат прехвърлени на:
 • на нашите външни доставчици на услуги, за да им се даде възможност да предоставят услуги като работа с уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки за доставка, инфраструктурна сигурност, ИТ услуги, обслужване на клиенти, услуги по изпращане на електронни писма, пощенски пратки и директни съобщения, услуги за проверка и други услуги;
 
до степента, необходима за постигане на целта за предаване на данни на такива лица
 
8.         Вашите права във връзка с обработката на лични данни
 • Потребителят има право на достъп до лични данни при условията, посочени в член 15 от ОРЗД. Администраторът предоставя безплатно на Потребителя копие от личните данни, които се обработват, заедно с друга свързана информация. Администраторът може да наложи разумна такса за всички допълнителни копия, поискани от Потребителя.
 • При упражняване на правото на коригиране Потребителят може също да поиска попълването на непълни лични данни при условията, посочени в член 16 от ОРЗД.
 • Ако Потребителят упражни правото си на изтриване на лични данни, Администраторът е длъжен да изтрие съответните лични данни, освен ако Администраторът ще обработва и поддържа конкретни данни с цел изпълнение на задълженията на Администратор, произтичащи от закона, или ако са изпълнени други условия, посочени в Член 17 от ОРЗД.
 • Потребителят може да поиска Администраторът да ограничи обработката на данните при условията, посочени в член 18 от ОРЗД.
 • Що се отнася до правото на преносимост на данни съгласно член 20 от ОРЗД, Потребителят има право да получава информация от Администратора на лични данни в структуриран, често използван и машинно четен формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор на данни. Ако това е технически възможно, Потребителят има право да поиска прехвърлянето на личните му данни директно от един администратор към друг.
 • В случай на автоматизирано вземане на решения и профилиране, основаващи се изключително на автоматизирана обработка (включително профилиране), Потребителите могат да бъдат изключени от такива дейности при условията, посочени в член 22 от ОРЗД.
 • Всеки потребител има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните данни), ако счита, че обработката на личните му данни води до нарушаване на законите и разпоредбите, регулиращи защитата на личните данни. Данните за връзка с Комисията за защита на личните данни са както следва: cpdp.bg, адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, България, +359 2/91-53-518.
 • Всеки Потребител има право на ефективна съдебна защита, ако счита, че законите и разпоредбите, регулиращи защитата на личните данни, са били нарушени при обработването на личните му данни, а също така има право да иска обезщетение в съда.
9.         Вашето право да повдигнете възражение

Във връзка с данните, обработвани съгласно параграфи 7.4 и 7.5 от тази Политика, Потребителят има право да възрази срещу обработката на личните му данни (на основания, свързани с неговото/нейното специфично положение) при условията, посочени в член 21 от ОРЗД.
За да упражните това право, можете да се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт на ВАЛМАРК.